Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart

Tisztelt Lakosság!

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 7. napján 17:30-tól közmeghallgatást tart az önkormányzat ebédlőjében. A közmeghallgatás keretében tájékoztatást kapnak az önkormányzat 2022. évi működéséről, a várható fejlesztési lehetőségekről, valamint lehetőség nyílik a lakosság részéről közérdekű észrevételek, javaslatok tételére.

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

4,1 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat helyreállítási munkálatokra

Söjtör községet 2022. júniusában heves esőzések sújtották, melynek következtében több mellékutca padkájában és a vízelvezető rendszerben is károk keletkeztek. A Képviselő-testület a károk helyreállítására pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. Vis maior támogatás keretében az önkormányzat a napokban 4 118 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Ebből az összegből megtörténik a Petőfi, Szabadság, Béke és Part utcák útpadkáinak helyreállítása, illetve a Dózsa utcában a patak besorolású árok koronaélében keletkezett kár helyreállítása, illetve a patakmeder árkolása. A munkálatok várhatóan jövő év elején megvalósulnak.

 

109 m3 szociális célú tűzifát osztott ki az önkormányzat

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatán 109 erdei köbméter tüzelőanyag vásárlásához nyert támogatást. A 2 422 525 Ft vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat keménylombos tűzifát vásárolt a Zalaerdő Zrt-től.

A Képviselő-testület döntése értelmében 93 fő igénylő részére lett kiosztva a tűzifa. A jelentős számú igénylések miatt zömében 1 m3 fát kapott egy-egy háztartás. A családosok és a tartós betegek körében 1,5 m3 volt a kiosztott mennyiség.

Értesítés víztározó tisztításról

A Zalavíz Zrt. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022.11.04. (péntek) és 2022.11.07. (hétfő) napokon 8:00-16:00 óra között a söjtöri vízműhöz tartozó víziközmű létesítményében tároló tisztítást végez, így a megadott időpontokban átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés fordulhat elő.

A Zalavíz Zrt. a fogyasztók megértését kéri.

 

Észak Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

Tel: 92-500-300

Tisztelegjünk az újonnan avatott díszpolgáraink előtt

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban helyi rendeletet hozott díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról. A rendelet értelmében díszpolgári kitüntető címet olyan személy érdemelhet ki, aki a település fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, elősegítette a község kulturális, gazdasági előrehaladását, kimagasló munkásságával közvetlenül hozzájárult Söjtör község tekintélyének emeléséhez áldozatkész és eredményes munkájával.

A 2017. évi Deák megemlékezés keretében volt első ízben alkalmunk ünnepélyes keretek között díszpolgári címet adományozni Sághegyi Gellért plébánosnak, illetve posztumusz díszpolgári elismerést kapott Lőrincz István korábbi iskolaigazgató.

A Képviselő-testület az idei évben újra úgy döntött, hogy a legkiemelkedőbb módon kíván elismerni két olyan söjtöri lakost, akik hosszú éveken keresztül önzetlenül szolgálták a köz érdekeit a településen és nehéz időkben is fáradhatatlanul dolgoztak a község fejlesztéséért. Szakmai tudásukra, mindent átfogó helyismeretükre a mai napig bátran és büszkén támaszkodhatunk. Kitüntetettjeink szinte egyidőben kezdték és fejezték be a közös munkát, mindvégig egymást is támogatva eredményekben és nehézségekben egyaránt.

A 2022. évi Deák megemlékezés keretében Söjtör Község Díszpolgára címet kapott Szilvás Istvánné, a község korábbi jegyzője, valamint Baksa István, a települést két cikluson át vezető polgármester. A díszpolgári plakettet és oklevelet Nagy Bálint térségünk országgyűlési képviselője, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Könyves Gábor polgármester és dr. Forgó Annamária jegyző adta át részükre. A két díjazottat a megyei önkormányzat gondozásában, a közelmúltban megjelentetett Zala Szíve-Java című kiadványokkal, valamint a söjtöri festőtáborban készült, Deák Ferenc szülőházát ábrázoló festményekkel is megajándékozták. Söjtör két új díszpolgárát Sághegyi Gellért plébános, községünk díszpolgára is köszöntötte.

Nyugdíjba vonult Jegyző asszonyunk feladatit – a törvényességet szem előtt tartva – mindig lelkiismeretesen és a jóra törekedve végezte. Megtisztelő volt számára, hogy pályafutása során pár év kitérővel a lakóhelyén, Söjtörön a söjtöri embereket szolgálhatta, mert a jegyzői munkát mindig szolgálatnak tekintette.

Községünk korábbi Polgármestere az itt eltöltött évek alatt emberileg is nagyon sokat tanult az élet egyszerű és bonyolultnak hitt problémáinak kezeléséből, azok megoldásából. Büszke rá, hogy a Jegyző asszonnyal és a Képviselő-testülettel, valamint a hivatal dolgozóival együtt olyan fejlesztéseknek volt résztvevője, mint a szennyvízcsatorna építés, a község úthálózatának újra aszfaltozása, szeméttelep rekultivációja, a bolt előtti tér rendezése, fűtéskorszerűsítések az iskolában, óvodában, méhész ház felújítás, játszótér és mentőállomás építése, a festőtáborok lebonyolítása, Válicka fesztivál és elszármazottak találkozójának megrendezése, no és a focicsapat eredményes helytállása is kellemes emlék. Ezen időszak alatt alakult meg az első körjegyzőség, majd közös önkormányzati hivatal.

Mindkét díszpolgárunk részletes gondolatait életükről, pályájukról megtalálják a honlapon a “Falunkról” menüpont “Díszpolgáraink” oldalon, illetve a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal épületében elhelyezett emléktáblákon.

Szilvás Istvánné és Baksa István díszpolgároknak jó erőt és egészséget kíván Söjtör Község Önkormányzata és a település közössége!

A haza bölcse születésének 219. évfordulójára emlékeztünk

Deák Ferenc születésének 219. évfordulóját ünnepelte Söjtör község 2022. október 14-én.  A megemlékezésen a helyi lakosok mellett részt vett Nagy Bálint térségünk országgyűlési képviselője, beruházási miniszter, a Zala Megyei Közgyűlés részéről Pácsonyi Imre alelnök, Dr. Tóth András, a Zala Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, Dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság képviseletében Windisch Zoltán gellénházi őrsparancsnok, a deáki falvak polgármesterei, a helyi civil szervezetek képviselői és tiszteletét tette Sághegyi Gellért plébános, községünk díszpolgára is.

A himnuszt követően az általános iskolások adtak műsort. Majd Surányi Tamás, a Magyar Történelmi Panoptikum Alapítvány kuratóriumi elnöke mondott ünnepi beszédet. Söjtör Község Önkormányzata és a Magyar Történelmi Panoptikum Alapítvány 2019-től áll szoros kapcsolatban egymással. Az Alapítvány célja a XIX. század második felétől a XX. század végéig terjedő időszak jelentős történelmi és társadalmi eseményeinek bemutatása és a történelmi személyeknek emlékállítás. Az alapítványt és az önkormányzatot a haza bölcse iránti elköteleződés kapcsolja össze. Az alapítvány ez évben ajándékozott az önkormányzatnak egy festményt, ami a 62 éves Deák Ferenc és a 26 éves Festetics Mária 1865-ös söjtöri találkozását idézi.

Az ünnepi beszédet követően a Söjtöri Népdalkör Egyesület nótacsokra következett, majd 20 szervezet helyezte el a tisztelet koszorúit a Deák Emlékház előtt.

 

Átadásra került a felújított Söjtöri Egészségház és az új orvosi műszerek

2022. október 14-én avatóünnepséget tartott Söjtör Község Önkormányzata. Nagy Bálint országgyűlési képviselő úr közreműködésével átadásra került a felújított Söjtöri Egészségház épülete és az újonnan beszerzett orvosi műszerek.

A világméretű koronavírus-járvány hatására Söjtör Község Önkormányzata 2021-ben komplex fejlesztési tervet állított fel a településen működő egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére. Ennek érdekében 2021. áprilisában pályázat került benyújtásra a Belügyminisztériumhoz az Egészségház külső felújítására, homlokzati szigetelésére, új, korszerű kazán beszerzésére és napelemek elhelyezésére. Ezzel a pályázattal 24 073 960 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat. A pályázatban vállalt feladatokon túl önerőből megvalósult az épület előtti parkoló aszfaltozása is.

A Magyar Falu Program keretében pedig sikerült a háziorvosi eszközállomány fejlesztését megvalósítani. Egy EEG készülék és egy boka-kar-index műszer került beszerzésre 1 892 449 Ft-ból. Emellett az önkormányzat önerőből is folyamatosan fejleszti a tárgyieszköz állományt.

A Söjtöri Óvodások műsorát követően Könyves Gábor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nagy Bálint, térségünk országgyűlési képviselője, beruházási államtitkár méltatta a söjtöri fejlesztéseket és gratulált az önkormányzat eredményeihez. Sághegyi Gellért plébános, községünk díszpolgára megáldotta az épületet, majd az egészségház “lakói”, Dr. Simán László háziorvos és Fodorné Mátyás Bernadett védőnő társaságában Nagy Bálint és Könyves Gábor urak ünnepélyesen is átvágták a nemzetiszínű szalagot.

Söjtör Község Önkormányzata minden erőfeszítésével azon van, hogy hosszú távon biztosítani kívánja a településen az egészségügyi alapellátásban dolgozók megtartását, a munkakörülmények javítását, a lakosság komfortszintjének a növelését. A koronavírus-járvány rámutatott, hogy elengedhetetlen az egészségügy fejlesztése, a megfelelő szakembergárda biztosítása, amihez az új, fejlett eszközök beszerzése és a modern infrastruktúra megléte nélkülözhetetlen.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy háziorvosi praxisunk Simán doktor úr révén 27 éve stabilan betöltött. Fontos kiemelni, hogy védőnőnk, Fodorné Mátyás Bernadett az idei évben jubilált, hiszen 25 éve látja el feladatait a településen, így biztosítva a szakterületen a kontinuitást.

Szombaton újra rajtolnak a Deák teljesítménytúrák

Kedves Söjtöriek, tisztelt Érdeklődők!

 

2022. október 22-én, szombaton 28. alkalommal kerülnek megrendezésre – Toplak József főszervező koordinálásával –  a Deák teljesítménytúrák 20/30/40/55/70 km-es távokon (bővebb információ: www.tturak.hu)

A túrák az Öreghegyi vendégháztól (Söjtör, Ady u. 10.) indulnak.

Részvételi díj távolságtól függően 1 200 – 1 500 Ft/fő.

Söjtör Község Önkormányzata főtámogatóként minden indulónak ajándék karszalagot biztosít. Újdonságként lehetőség van a túrák logójával és feliratával ellátott póló vásárlására (2 500 Ft/db).

Az önkormányzat a célban a résztvevőket sült kolbásszal vendégeli meg. Vas-völgyben, Pusztaszentlászlón és Bocskán is biztosítva van hideg ellátás.

A Szervezők és Söjtör Község Önkormányzat minden érdeklődőt szeretettel vár!

Ovisok Deák Ferenc nyomában

2022.10.12-én délelőtt gyermekzsivajtól volt hangos Söjtör település központja. A Söjtöri Óvoda szervezésében hagyományindító jelleggel megrendezésre került az „Ovisok Deák Ferenc nyomában” elnevezésű túra, mely során a település nevezetes helyeit körbejárva ismerkedhettek az ovis csoportok a község neves szülöttének emlékével.

A három söjtöri és két vidéki kis csapat első állomása a Szent Jakab templom, Deák Ferenc keresztelőtemploma volt, ahol Sághegyi Gellért plébános úr és Kiss Ágnes kántor fogadta a gyerekeket nagy szeretettel. A szépen feldíszített templom és az orgona csodálatos hangja elkápráztatott mindenkit.

Második állomásként Deák Ferenc szülőházába látogattak a csaptok, ahol életkorukhoz igazodó tárlatvezetést kaptak. A füstös konyhában fejtörőkkel is várta őket Cseh Veronika tárlatvezető. A helyi Deák Ferenc Általános Iskola udvarán 3. feladatként megkeresték a gyermekek a Deák emlékére ültetett és hatalmassá nőtt platánfát.

Az óvodába visszatérve pedig Gálné Hóbor Tímea óvodavezető beszélgetett velük arról, hogy saját óvodai mindennapjaikban is milyen fontos szerepe van a kiegyezésnek, megegyezésnek. Deák Ferenc képmásának kirakása volt az utolsó feladat, amit aztán a megérdemelt jutalom, majd a közös együtt játszás követett.

A jó időben tett kellemes túra, múltidézés reméljük közelebb vitte a gyermeket Deák Ferenc szellemiségének megismeréséhez.

 

Gálné Hóbor Tímea

óvodavezető

Pénteken tartja az önkormányzat a Deák megemlékezést és az Egészségház avatóját

Tisztelt Söjtöriek, kedves Érdeklődők!

 

Söjtör Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

Söjtöri Egészségház avatójára és Deák Ferenc születésének 219. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésére.

 

Söjtöri Egészségház avató

 

  1. október 14., péntek – 15 óra, Söjtör, Szabadság u. 2/A

 

Köszöntő:

Könyves Gábor polgármester

 

Az Egészségházat átadja:

Nagy Bálint

beruházási államtitkár, országgyűlési képviselő

 

Az Egészségházat megáldja:

Sághegyi Gellért

plébános, Söjtör község díszpolgára

 

 

Deák Ferenc születésének 219. évfordulójára megemlékezés

 

Deák Ferenc Emlékház (Söjtör, Deák Ferenc út 154.)

 

  1. október 14., péntek, 15:30 óra

 

Köszöntő

Nagy Bálint

beruházási államtitkár, országgyűlési képviselő

 

Ünnepi beszéd

Surányi Tamás

kuratóriumi elnök, Magyar Történelmi Panoptikum Alapítvány

 

Koszorúzás

Díszpolgári címek átadása

Közreműködik:

Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola

Söjtöri Népdalkör Egyesület

Köszönjük, hogy jelenlétével megtiszteli a rendezvényünket és Díszpolgáraink avató ünnepségét!

7,96 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat a sportöltöző felújítására

Az Európai Mezőgazdasági és  Vidékfejlesztési Alap keretén belül a VP6-19.2.1.-58-8-21 kódszámú, Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című felhívás alapján Söjtör Község Önkormányzata 7 961 457 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt keretében a Tófeji u. 1. szám alatti sportöltöző tetőfelújítása és energetikai korszerűsítése valósulhat meg.

Megtörténik a jelenlegi tetőszerkezet lebontása és az új tetőfedés kialakítása a bádogozási munkákkal együtt. Megvalósul a homlokzati és lábazati hőszigetelés, vakolás, rabicolás és felületképzés. Megtörténik a régi nyílászárók kibontása és az újak beépítése. Az épület körüli betonjárda felbontását követően új járda kerül kialakításra.

A beruházással újabb önkormányzati épület felújítása történhet meg, ami még élhetőbb körülményeket teremt. A településkép és az arculat is jelentős mértékben javul, ami növeli a szubjektív komfortérzetet és megelégedettséget a lakosság részéről.

 

Kamarakórus koncert lesz a söjtöri templomban

Tisztelt Söjtöriek!

 

A VOX INSANA Kamarakórus tisztelettel meghívja Önt a barokk zenekari művektől kezdve, a romantikus kórusműveken át egészen a kortárs darabokig terjedő koncertjére az alábbi időpontban és helyszínen:

2022. október 9., vasárnap, 11:30 óra

Szent Jakab Apostol Templom Söjtör

A kórustagok számára fontos, hogy ne csak előadják, de meg is ismertessék, ezáltal megszerettessék közönségükkel a kóruséneklést.

A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

Tisztelettel:

VOX INSANA

kamarakórus

109 köbméter szociális célú tűzifatámogatást nyert az önkormányzat

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatán 109 erdei köbméter tüzelőanyag vásárlásához nyert támogatást. A 2 422 525 Ft vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat keménylombos tűzifát fog vásárolni a Zalaerdő Zrt-től.

A szociális célú tűzifa igényléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás október hónapban minden háztartáshoz kiküldésre kerül. Ezt követően nyílik lehetőség az igénylések benyújtására Söjtör Község Önkormányzatához.