Tisztelt Söjtöriek!

Kérem engedjék meg, hogy Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében erőben, egészségben és békességben gazdag boldog új évet kívánjak! Egyúttal külön köszöntöm a településünkön az elmúlt évben otthonra talált, újonnan beköltözőket!

A hagyományokhoz híven küldöm Önöknek év eleji tájékoztatómat, amiben össze kívánom foglalni a mögöttünk hagyott év fontosabb eseményeit, fejlesztéseit, és kitekintést kívánok adni a 2024-as évre vonatkozóan.

2023-ban is elsődleges cél volt a stabil, kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodás és intézményeink zavartalan működtetése. Az önkormányzat intézményei a Söjtöri Óvoda és a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal. Emellett az önkormányzat önállóan működteti a család- és gyermekjóléti szolgálatot, a házi segítségnyújtást és gondozást, a védőnői szolgálatot, illetve fenntartja a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátást. Önkormányzatunk továbbra is a község legnagyobb foglalkoztatója 35 fővel. Az óvodánál 10 fő, a közös önkormányzati hivatalnál 8 köztisztviselő, az önkormányzatnál 9 fő, a közfoglalkoztatásban 8 fő van foglalkoztatva. A munkahelyek megőrzése fontos cél volt az elmúlt évben. Egy jelentős változás történt 2023. július 1-től. Kormányzati döntés alapján a védőnők elkerültek az önkormányzatoktól és közvetlenül a megyei kórházak vették át a feladatellátást, illetve esetünkben Fodorné Mátyás Bernadett foglalkoztatását. Bettinek ezúton is köszönjük a több, mint 25 éves szolgálatát, amit a söjtöri önkormányzat kötelékében töltött el. Természetesen a védőnő továbbra is Söjtörön az Egészségház épületében látja el a feladatát és az önkormányzat továbbra is támogatja a szolgálat zavartalan működését.

A legnagyobb fejtörést tavaly a 2022. év végén berobbanó energiaválság és a rohanó infláció okozta. Amit minden lakos a saját háztartásában is észrevett, az az önkormányzati szektorban hatványozottan jelentkezett. A gáz- és villamos árak 8-10-szeres emelkedése racionális intézkedések megtételével is több, mint 5 000 000 Ft plusz energiaköltséget jelentett. Ez a megnövekedett kiadás az összeg többszöröse is lehetett volna, de szerencsére a legnagyobb fogyasztási hely esetében (az önkormányzat, óvoda, konyha épületegyüttese) és a közvilágítás terén hosszabb távú kereskedelmi szerződéssel rendelkeztünk, így itt nem jelentkezett több tízmilliós plusz kiadás. Az önkormányzati konyha esetében további költségcsökkentési tényező, hogy 2023. július 1. napjától új szolgáltató, az Atroplusz Kft. biztosítja a köz- és szociális étkeztetést a településen, akik itt helyben főzőkonyha helyett csak melegítőkonyhát tartanak fenn, ami jelentős energiamegtakarítás. Másrészt az elmúlt évek tudatos energetikai fejlesztéseinek köszönhetően (az óvoda, a hivatal épülete, az ebédlő, az egészségház és a sportöltöző homlokzati és lábazati szigetelése, valamint a nyílászárók cseréje révén) is sikerült energiát megtakarítani. Harmadrészt az óvoda, a hivatal épülete és az egészségház esetében napelemek is kerültek a tetőkre, amelyek nem csak az éves áramfogyasztást fedezik, de még plusz villamos áramot is termelnek, amiből tavaly 750 000 Ft bevétel is származott. Az elmúlt évek fejlesztései mind segítettek abban, hogy az energetikai válság és a kimagasló infláció ellenére is zavartalanul működtessük az intézményeinket, változatlan színvonalon ellássuk a szolgáltatásainkat és pozitív mérleggel zárjuk az évet. Az önkormányzat bankszámláin 42 000 000 Ft pénzösszeg volt az év végén, illetve egy elkülönített alszámlán további 10 000 000 Ft tartalék van képezve. Gazdaságilag stabil lábakon állunk!
A 2023. évi önkormányzati költségvetés 355 000 000 Ft-os tervezett főösszeggel lett elfogadva. A kötelező feladatellátásra (településüzemeltetés, az óvoda és a közös önkormányzati hivatal működtetése, a gyermekvédelem, a házi segítségnyújtás, a gyermekétkeztetés, stb.) az állam 283 000 0000 Ft-ot biztosított, ezt egészítik ki a pályázati támogatások és az önkormányzat saját bevételei 72 000 000 Ft összegben. Kiemelendő, hogy az iparűzési adó terén rekord bevételt értünk el, ami elsősorban a napelemparkok építésével és működésével függ össze. 2021-ig ezen adóbevétel 20 000 000 Ft körüli összeg volt, két éve már megduplázódott az összeg, tavaly túlléptük az iparűzési adó esetében a 60 000 000 Ft-ot! 2024-ben ez az összeg még tovább fog emelkedni!

Felhőtlenül nem örülhetünk azonban ennek a kiemelkedő adóbevételnek. A 2024. évi költségvetés-tervezésnél látható, hogy a megemelkedett saját bevételek miatt az állam bizonyos kötelező feladatokra kevesebb forrást fog biztosítani az önkormányzatnak. A gyermekétkeztetés és a szociális feladatellátás terén 23 500 000 Ft-tal kevesebb állami támogatás fog érkezni idén, amit a saját adóbevételeink terhére kell kipótolnunk az év során. A szociális ágazatot erősíteni kellene inkább, nem anyagilag gyengíteni, látva, hogy a három gondozónőnk és a családsegítőnk milyen odaadással végzi a munkáját, Ezen felül úgynevezett szolidaritási hozzájárulást is kell fizetnie Söjtörnek az államkasszába 2 700 000 Ft összegben. Mindez azért van, mert jelentősen megnövekedett a település adóerőképessége. Ez a mutatószám a polgármesterségem kezdetén, 2014-ben 8 600 Ft/fő volt, 2022-ben 16 000 Ft/fő, tavaly már 33 000 Ft/fő, vagyis 9 év alatt megháromszorozódott. Az adóbevételből és ebből a mutatószámból is látszik a település dinamikus gazdasági növekedése!

Az iparűzési adó mellett közel 6 000 000 Ft bevétel származott a 609 háztartás által befizetett kommunális adóból, melynek összege a 2018-as adócsökkentéstől fogva 10 000 Ft/év. Sokan még mindig „szemétdíjnak” gondolják ezt az adónemet, de újfent leszögezem, hogy ebből a bevételből van kiegészítve a településüzemeltetés azon feladatköre, amire az állam nem juttat elegendő forrást (mint például a közvilágítás, az utak/járdák karbantartása, a temetők gondozása, a temetői konténerek ürítése, stb). Jelentős hátralék a talajterhelési díjak és a különböző (többek között a jegyző által kivetett) bírságok befizetése terén van. Talajterhelési díjat az a 35 háztartás fizet, akik nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra. A bírságok és a talajterhelési díjhátralék összege meghaladja a 10 000 000 Ft-ot. Sajnos ezen összegek behajtása sok esetben nehézségekbe ütközik, mivel a kötelezetteknek nincs bejelentett munkahelye, ahonnan le lehetne tiltani a tartozást, vagy nincs a nevükön ingatlan, amit meg lehet terhelni. Összességében tavaly 284 db felszólítás lett kiküldve, 7 adós ingatlanára került jelzálog, 30 esetben történt munkabér letiltás, 9 esetben volt banki inkasszó.

2023-ban is számos fejlesztést sikerült megvalósítani Söjtörön. A Magyar Falu Program pályázat 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásából (önkormányzati önerővel kiegészítve) történt járdafelújítás a Deák Ferenc úttal párhuzamosan közel 1 km hosszban. Önerőből járda épült a Béke utcai Nagytemetőbe, a Felsőtemetőbe, illetve a templomhoz vezető gyalogúton is. A Nagytemetőben megújult a Festetics-sírkert, illetve urnafal is épült, ahol az első urnafülke már megváltásra is került. A településfásítási program keretében 20 db sorfa lett elültetve a faluban. Az év elejétől új önkormányzati szolgáltatásként igénybevehető a zöldhulladéktároló és komposztáló.

A Járási Startmunka Mintaprogram 7. alkalommal valósul meg, melynek keretében 8 főt tudunk foglalkoztatni. A programhoz a Belügyminisztérium 14 000 000 Ft támogatást biztosít. A közfoglalkoztatottak hozzájárulnak a település üzemeltetéséhez, a zöldterületek karbantartásához, az intézmények működtetéséhez, a rendezvények lebonyolításához és legjobb tudásuk szerint ellátnak minden egyéb, rájuk bízott feladatot is. Munkájukat becsülettel, alázattal és lelkiismeretesen látják el, amiért köszönet jár.

A szociális célú tűzifa pályázaton 2 453 640 Ft-ból sikerült 84 m3 tűzifát vásárolni. Önkormányzati saját készletből, illetve további 10 m3 vásárlásával 119 igénylőhöz jutott 1-1 m3 tűzifa. Megvalósult a sportöltöző felújítása is, amire az önkormányzat közel 8 000 000 Ft támogatást nyert el (tetőfelújítás, nyílászáró csere, homlokzati és lábazati szigetelés, térkövezett járda az épület köré, illetve önerőből és a sportegyesület közösségi munkája keretében részleges belső felújítás is történt).

Ez utóbbi beruházás is mutatja a Képviselő-testület elköteleződését a helyi civil szervezetek iránt. Örülünk neki, hogy mennyi aktív szervezet működik Söjtörön. A közösség erejét a helyi civil egyesületeink példázzák a legjobban. Önkormányzatunk évek óta anyagilag és erkölcsileg is támogatja mindegyik egyesületet, akik messze viszik községünk jó hírét, másrészt minden alkalommal számítani lehet rájuk közösségi munka vagy rendezvényszervezés terén. Az idei évben külön kiemelendő az óvodai és iskolai Szülői Szervezetek tenni akarása a nevelési és oktatási intézmények és az abba járó gyerekek iránt, illetve a közösségi rendezvények szervezése vagy azokon való közreműködés!

Az eredményes pénzügyi gazdálkodás és a pályázati, valamint önerős beruházások is mutatják a település fejlődését! Söjtör minden szempontból élhető, 21. századi település! A Képviselő urakkal együtt igyekszünk azokon a területeken eredményeket elérni, ahol évtizedes infrastrukturális elmaradások vannak. Számtalan önkormányzat került azért bajba az elmúlt évben, mert például termelői piacokra és nagyszabású rendezvényekre fordítottak pályázati forrásokat, amíg mi az intézményeinket igyekeztük energetikailag fejleszteni (az események minket igazolnak). Másrészt olyan beruházásokat eszközöltünk, amik hiánypótlók és széles társadalmi igény volt rájuk.

Természetesen negatív és kritikus hangok mindig is vannak és lesznek is a jegyző, a képviselők vagy a polgármester tevékenységét illetően. Mint már többször is megfogalmaztam, hogy mindenkinek nem lehet megfelelni, mindenkinek nem lehet jót tenni. A kritika a demokráciának nagyon fontos eleme, amennyiben az megfelelő tartalommal és stílussal fogalmazódik meg. A kritika lényege, hogy a kritikus jó ismerője legyen a kritika tárgyának, rendelkezzen kellő információval és azt valósan tálalja, akár nagyközönség előtt is. Sajnos többször találkozunk olyan valótlan tartalmakkal, amelyek nem kritikaként, hanem szakmaiságot nélkülöző személyes támadásként jelennek meg vagy valótlan állításokon alapulnak. Korábban is többször szót emeltem már amellett, hogy a kritikusok ne a Facebook vagy egyéb online felület mögé elbújva nyilvánuljanak meg, hanem vállalják fel véleményüket személyesen olyan fórumokon (közmeghallgatás, kihelyezett közmeghallgatás, képviselő-testületi ülés), ahová ez a fajta kinyilatkoztatás való. Másrészt ne szubjektív, hanem objektív módon közelítsünk meg adott ügyeket, ahogy az tartalmilag is elvárható.

Tudjuk, hogy a személyes támadásokat nagyobb toleranciával köteles kezelni a jegyző, a képviselő vagy a polgármester. Egy visszatérő jelenség ellen évek óta kellő alázattal tűrtünk is, de eljött egy pont, amikor muszáj volt már lépéseket tenni a Zalaegerszegi Törvényszék irányába. Pár napon belül eldönti majd a bíróság, hogy mi minősül a magyar jog szerint becsületsértésnek és meddig köteles egy jegyző vagy egy polgármester tűrni a nyilvános, verbális támadásokat.

Előttünk áll a 2024-es év meghatározó közigazgatási eseménye, az önkormányzati és az Európai Uniós választás június 9-én. Borítékolható, hogy a következő hetek és hónapok pletykáktól, dezinformációtól, fokozódó negatív tartalmaktól lesznek hangosak. Tisztelettel kérem Önöket, hogy a valós és tárgyilagos információkat ne a bolt előtt vagy a kocsma teraszán szerezzék be, hanem tájékozódjanak széleskörűen és forduljanak bátran a jegyzőhöz a képviselőkhöz vagy jómagamhoz.

Három alkalommal tiszteltek meg már engem a bizalmukkal, 2014-ben 39,43%-kal, az időközi választáson 2016-ban 56,85%-kal, 2019-ben pedig 74,38%-kal sikerült a polgármesteri választást megnyernem. Úgy érzem, hogy van még bennem energia és bizonyítási vágy, így ezúton jelzem a Tisztelt Söjtörieknek, hogy meg kívánok mérettetni és 2024-ben is elindulok a polgármesteri választáson! A megkezdett munkát folytatni szeretném, a Képviselő-testülettel közösen kitűzött terveket meg kívánom valósítani a következő években. Bízom benne, hogy a munkatársakkal végzett eddigi munkánk és eredményeink a nagy többség megelégedésére szolgálnak!

Az új év elsődleges célja a Söjtöri Óvoda bővítése. 2023-ban elkészült az engedélyezési tervdokumentáció 2 db új építésű foglalkoztató csoporthelyiség kialakítására. A 2 csoportos óvoda a megnövekedett gyermeklétszám miatt férőhelyhiánnyal küzd, így szükségszerű az intézmény fejlesztése. A Képviselő-testület a 2022/2023-as nevelési évtől kezdve kényszerűségből úgy döntött, hogy ideiglenesen átengedi az önkormányzat tárgyaló- és házasságkötő termét óvodai férőhelynek, ami azonban csak rövid távon nyújt megoldást a folyamatosan növekvő gyereklétszám kezelésére.

A Magyar Falu Program aktuális kiírásán lehetőség van óvodai férőhelybővítésre támogatást szerezni. Múlt év végén elkészítettem és benyújtottam a 2,5-3 éves korosztályú gyermekek foglalkoztató helyiségének kialakítására egy pályázatot 33 971 376 Ft összegben. A bővítéshez minden tárgyi és személyi feltétel rendelkezésre áll. Reméljük, hogy a fejlesztési tervünket siker koronázza.

Szintén december végén pályázatot nyújtottam be a 2024/2025. évi Járási Startmunka Mintaprogramban való részvételre. Ismét 8 fő közfoglalkoztatottat kívánunk felvenni és foglalkoztatni a község működtetése céljából. A megpályázott összeg 16 320 000 Ft.

A pályázati lehetőségek kiaknázása mellett a közösségépítésre is hangsúlyt fektetünk idén is. Ebben nagy szerepet játszanak a hagyományosnak mondható rendezvényeink, mint a január 13-ra tervezett VI. Öreghegyi forraltbor túra, a Nyitott pincék túra, a Szent Jakab napi búcsú, a Nyárbúcsúztató bringatúra, a Szüreti felvonulás, a Deák-napi megemlékezés, a Nyugdíjasok karácsonya vagy a Falukarácsony.

Május hónap végén nagyszabású sport- és családi napot kívánunk rendezni a Deák Ferenc Sport Egyesülettel közösen, akik a Magyar Falu Program Civil Alap kiírásán – a benyújtott pályázatom alapján – 1 105 535 Ft támogatást nyertek.

Optimista vagyok, hogy az előttünk álló év energetikai és inflációs nehézségektől felszabadultabb lesz. A pályázataink eredményesek lesznek. A gazdasági sikereink tovább folytatódnak, ami lehetővé teszi újabb önerős beruházások és fejlesztések kivitelezését 2024-ben.

Közérdekű bejelentéseiket, észrevételeiket, ötleteiket Söjtör Község Önkormányzata szívesen fogadja postán, vagy a 06-92/569-008-as és 06-30/566-3846-os telefonszámokon, vagy a sojtor.info@tolna.net e-mail címen.

Látogassák a www.sojtor.eu önkormányzati weblapot vagy Söjtör Község Önkormányzata Facebook csoportját, ahol naprakész információkat találnak.

Jó egészséget és sikereket kívánva maradok tisztelettel:
Könyves Gábor
polgármester