Kategória archív: Hírdetmény

Lakossági értesítés!

Értesítjük a lakosságot, hogy a Söjtör közvilágítás bővítés c. beruházás kivitelezési munkálatai 2016. december 14-én befejeződtek, a villamos hálózat és berendezései véglegesen feszültség alá kerülnek, az elkészült létesítmények érintése TILOS és ÉLETVESZÉLYES!

Könyves Gábor
polgármester

Szociális célú tűzifa támogatás

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 1.123.950,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, a támogatás ténylegesen 59 erdei m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

Az önkormányzat képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít a Söjtör község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

  1. téli fűtését tűzifával oldja meg,
  2. Söjtörön állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Söjtörön tartózkodik,
  3. a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft), egyedülélő esetén 150%-át (42.750,- Ft) nem haladja meg.

A támogatás odaítélésekor előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A fenti jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége 1 m3 háztartásonként.

Az ellátás iránti kérelmet a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet előterjeszteni 2016. november 30-ig. (A kérelmet személyesen a hivatalban Németh Andrea szociális ügyintézőtől lehet beszerezni). Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. Amennyiben a rendelkezésre álló tűzifa elfogy, a további kérelmek elutasításra kerülnek.

Könyves Gábor
polgármester sk.

HIRDETMÉNY – szociális célú tűzifa támogatásról